TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’; müşteri (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır).

‘SATICI’; Techmind Bilişim San. ve Ser. Hz. Ltd. Şti (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme bakımından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu ALICI’nın, SATICI’ya ait www.techmindbilisim.com’da, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve taahhüt eder.

 • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olduğu ve sahip olmadığı ürünler ve ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili iade yolları, masraflar ve bilimum tüm mali hususlar
 • Cayma hakkının ileri sürülmesinde cayma süresi içinde teknik ve kullanım talimatlarına uygun veya olağan kullanıma aykırı hususlar sebebiyle ürünün bozulması, kullanım mahiyetinde değişiklik veya zarara uğrama gibi ürünün mali ve teknik özelliklerini etkileyen durumların ortaya çıkması halinde cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve SATICI’ya karşı sorumlu olunacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 • ALICI’nın SATICI tarafından dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.
 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. E- fatura olarak alıcının mail adresine, satıcı tarafından sonradan fatura gönderilmesi de mümkündür.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait sitede yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri kampanya süresince incelenebilir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, sitede Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi tek taraflı olarak kayıtsız ve şartsız feshedebilir.

5.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, ayıpsız olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. Bu durumda, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 1. TESLİMAT

İnternet sitesi üzerinden ürün satışlarında ürün, alıcının internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya kendisinin yönlendirdiği adresteki kişi/kuruma, faturasıyla birlikte en geç 30 gün içinde teslim edilir. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satışı tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde alıcıya iade eder.

6.1 STANDART TESLİMAT 

 

 • İnternet sitesinden siparişi verilip teslimatı kargo firmaları aracılığıyla yapılan teslimat şeklidir. Bu teslimat yönteminde aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.
 • Tek seferde siparişi verilen sözleşme konusu ürünlerin toplam sipariş tutarı KDV dahil 1.000 ₺ üzerinde ise kargo ve tüm sevkiyat masrafları SATICI’ya aittir. Toplam sipariş tutarı KDV dahil 1.000 ₺ altında kalan alışverişlerde kargo ve sevkiyat masrafları ALICI’ya aittir.
 • Ürün kargoya teslim edildikten sonra taşıma firmasından kaynaklanan gecikmeler, yanlış bilgilendirme, ayıplı hizmet gibi istenmeyen durumlarda ALICI veya SATICI sorumlu değildir.
 • Ürünün taşınması sırasında meydana gelen kargonun teslimini imkansızlaştıran durumlarda ALICI’nın ücret iadesi, stokta olan aynı ürünün teminini talep etmek, daha uygun bir ürün talep ettiğinde kısmi ücret iadesi talep etmek, daha yüksek fiyatlı bir ürün talep ettiğinde sadece fiyat farkı ödeme hakları saklıdır. Stokta olmayan ürünlerde ise aynı ürünün tekrar temini işlemi dışındaki tüm hakları saklıdır.
 • ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Fakat ürün paketinde veya üründe açıkça fark edilir bir hasar tespiti halinde kuryeye hasar tutanağı tutup iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde hasarlı ürünün hasarının SATICI veya kurye kaynaklı olduğunun tespiti mümkün değildir.Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Fakat üründe kullanım ile beraber tespiti mümkün olabilen veya gizli ayıp olarak nitelendirilen ayıpların varlığı halinde, sözleşmede belirtilen sürede SATICI tarafa bildirim ve iade işlemlerinin başlatılması gerekir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ayıbın tespitinden itibaren mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
 • Ambalaj dışında bir problem olmadığı halde üründe bir problem varsa ALICI bunu teslimattan sonraki 24 saat içerisinde SATICI’ya bildirmeli ve sorunun kendisinden kaynaklanmadığını kanıtlamalıdır.

6.2 ACİL KURYE İLE TESLİMAT 

 • İnternet sitesi üzerinden siparişi verilip teslimatı acil kurye aracılığı ile yapılan teslimat şeklidir. Bu teslimat yönteminde aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.
 • Tüm masraflar ALICI’ya aittir.
 • SATICI’nın böyle bir anlaşması yoktur, ALICI isterse bu teslimat yöntemini talep edebilir.
 • Taşıma sırasında doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Taşıma işleminin süresi ve niteliği hakkında SATICI hiçbir taahhüttü yerine getirmek zorunda değildir.
 • Toplam tutardan standart teslimat bedelinin çıkarılması talep edilemez bu durum SATICI’nın inisiyatifindedir.
 • Ürün kuryeye teslim edildiği anda satış gerçekleşmiş sayılır.

6.3 MAĞAZADAN TESLİMAT 

 

 • İnternet sitesi üzerinden siparişi verilip malın mağazadan teslim alındığı teslimat şeklidir.
 • Mağazadan teslimat yönteminde malı teslim alan kişiden farklı bir kişi tarafından alım yapıldığı durumlarda bu sözleşme hükümleri geçerlidir.
 • Ürün ALICI’nın bilgisi dahilinde ve rızasıyla üçüncü şahıslara teslim edildiği anda satış işlemi sonuçlanmıştır. Malın üçüncü şahıslara tesliminden sonra meydana gelen zararlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 1. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

7.2.Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve web sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

7.3. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 • Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.4.Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

7.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.6 Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.7 Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

Aşağıda belirtilmiş ürünler bakımından cayma hakkı kullanılamaz:

 • ALICI’nın isteği üzerine özelleştirme yapılmış ürünler.
 • Özel dosya ve dokümanların yüklendiği veya üretici sistemine kaydı yapılmış ürünler.
 • Kullanımından sonra hijyen kuralları gereği bir başkasının kullanmasının sakıncalı olduğu ürünler.

 

 

 1. MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1.İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

10.2.ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

11.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICInın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.2. Diğer hallerde Küçükçekmece Tüketici Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.